ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(όπως διαμορφώνεται με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 12/2007 & 13/2008 και την Εναρμόνιση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-54 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΚ)

 

 

                               ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πυρανίχνευση Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στο αυτόματο συστήμα  πυρανίχνευσης των κτιρίων και συντάσσεται με αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του Παραρτήματος Α' της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1980, όπως αυτά επιβάλλεται να συμπληρωθούν από τα Εναρμονισμένα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-54, που χρονολογικά ορίζονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC ''Construction Products Directive'' ήτοι ''Οδηγία για τα προϊόντα των κατασκευών'', σε  Ελληνική ερμηνεία:  ''Οδηγία για τα προϊόντα των Δομικών Εργων''.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει από το έτος 2005, να συμμορφώνεται με τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-54, όπως αυτά αναφέρονται χρονολογικά στον επίσημο Ευρωπαϊκό κατάλογο NANDO, ο οποίος άπτεται της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ.

Η παρούσα περιγραφή συντάσσεται ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008, ώς προς την θεώρησή της από την Πυροσβεστική Αρχή και την μετέπειτα εφαρμογή της από Εγκαταστάτη Μηχανικό, που ορίζεται ώς υπεύθυνος για την ασφαλή αρχική εγκατάσταση για ένα έτος και δηλώνει υπεύθυνα την συμφωνία του εγκατεστημένου εξοπλισμού με την εν λόγω περιγραφή.

Τέλος στην περιγραφή αυτή, προβλέπεται και υποδεικνύεται η ασφαλής λειτουργία και περιοδικός έλεγχος-συντήρηση του περιγραφόμενου συστήματος, ώς προς την συμμόρφωση του Τελικού Χρήστη με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007,  ''περί της υποχρεωτικής θεώρησης και τήρησης βιβλίου ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης πυροσβεστικών συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας''.

Ελλείψει σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας, είναι πολύ σημαντικό κατά την αρχική εγκατάσταση, να εξετάζεται προσεκτικά από τον Τελικό Χρήστη, ο εξοπλισμός του συστήματος πυρανίχνευσης, για την συμβατότητά του με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EΚ και να επισημαίνεται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση με αυτήν.

Για την ασφαλή  πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας σε έγκαιρη ειδοποίηση για πυρκαγιά, μέσω της αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει να παρέχεται στον Τελικό Χρήστη, μία ενιαία Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Μελετητή (ως τον συντάξαντα την παρούσα τεχνική περιγραφή), τον Εγκαταστάτη (ως τον εκτελέσαντα την αρχική εγκατάσταση) και την Εταιρεία που κατασκευάζει ή αντιπροσωπεύει τον προτεινόμενο εξοπλισμό (ως την εντολοδόχο για την συμμόρφωση του εξοπλισμού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΚ).

Η ορθή τοποθέτηση σήματος ασφαλείας CE στα προϊόντα πυρανίχνευσης, συνεπάγεται την πιστοποίησή τους απο Ευρωπαϊκούς Φορείς, διαπιστευμένουςγια τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Π.Διαταξη 3/1980 Παράρτημα Α'), πρέπει  σε γενικές γραμμές να περιλαμβάνει:

1. Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών (Ζωνών), ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος, του προστατευόμενου χώρου του κτιρίου.

2. Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Η εφεδρική τροφοδοσία να επαρκεί για συναγερμό τριάντα (30') πρώτων λεπτών της ώρας και αναμονή εν ηρεμία 72 ωρών.

3. Σύστημα αυτόματης επανάταξης της λειτουργίας σφάλματος (Fault).

4. Σύστημα επιτήρησης των βλαβών των γραμμών από βραχυκύκλωμα και διακοπή των κυκλωμάτων με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού βλάβης.

5. Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.

6. Ηχητικά όργανα συναγερμού (Fire Alarm) και βλάβης (Fault).

Όλα τα πιό πάνω, όπως και πολλές άλλες σημαντικές λειτουργίες, προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Εναρμονισμένου  Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54 Παραρτήματα 2 & 4 που ισχύει για τους πίνακες πυρανίχνευσης, όπως  βελτιώνονται και εναρμονίζονται χρονολογικά στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO(αναζητήστε και γράψτε τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα).

Οι σημαντικότερες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται απο τα πιο πάνω πρότυπα, είναι οι ακόλουθες:

Ο πίνακας πυρανίχνευσης πρέπει για κάθε περιοχή (Ζώνη), να εμφανίζει τις εξής ειδικές ενδείξεις:

Α. Την ενεργοποίηση κάθε ζώνης σε συναγερμό (FIRE ALARM) με κόκκινη ένδειξη.

Β. Την διακοπή της καλωδίωσης της ζώνης (OPEN CIRCUIT FAULT) με κίτρινη ένδειξη.

Γ. Την βραχυκύκλωση της καλωδίωσης της Ζώνης (SHORT CIRCUIT FAULT) με κίτρινη ένδειξη.

Δ. Την παράκαμψη κάθε ζώνης (By pass) με την ένδειξη της απομόνωσης αυτής (DISABLED ή ISOLATED).

Επίσης, πρέπει να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για επιτηρούμενο κύκλωμα μεταφοράς σήματος για τηλεφωνική μετάδοση με ενδείξεις σφάλματος και απομόνωσης (DIALLER CIRCUIT), επιτηρούμενο κύκλωμα μεταφοράς σφάλματος με ενδείξεις σφάλματος και απομόνωσης (FAULT CIRCUIT) και δύο επιτηρούμενα κυκλώματα συναγερμού (ALARM CIRCUITS) ανά 12 Ζώνες. Επιτηρούμενο κύκλωμα, είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα του οποίου ανιχνεύεται αυτόματα, η διακοπή και η βραχυκύκλωση.   

Εκτός από τις πιο πάνω λειτουργίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία και συντήρησή του, πρέπει ο πίνακας να διαθέτει και γενικές ενδείξεις συναγερμού φωτιάς (Fire Alarm) και ειδοποίησης σφάλματος (Fault), βλάβης ή χαμηλής τάσης των συσσωρευτών (Battery Fault/Low Battery Fault) και επαφής των καλωδιώσεων του συστήματος με την γή (Ground Fault).

Ο πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, πρέπει να διαθέτει επίσης τα εξής χειριστήρια:

Γενικά Χειριστήρια:

1. Πλήκτρο Επανάταξης σε Ηρεμία (RESET BUTTON).

2. Πλήκτρο Σίγησης των Κυκλωμάτων Συναγερμού (ALARMS) και του Βομβητή Σφάλματος (SILENCE BUTTON).

3. Πλήκτρο ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των οπτικών ενδείξεων και του βομβητή (TEST BUTTON)

Ειδικά Χειριστήρια:

1. Πλήκτρο Απομόνωσης κυκλωμάτων συναγερμού (ALARM CIRCUITS DISABLED).

2. Πλήκτρο Απομόνωσης κυκλώματος τηλεφωνικού ειδοποιητή (DIALLER CIRCUIT DISABLED).

3. Πλήκτρο Απομόνωσης κυκλώματος μεταφοράς σφάλματος (FAULT CIRCUIT DISABLED).

4. Ισάριθμα πλήκτρα παράκαμψης συναγερμού των Ζωνών πυρανίχνευσης (ZONE DISABLED).

Όλοι οι πιο πάνω χειρισμοί, πρέπει να πραγματοποιούνται από ανειδίκευτο χρήστη σε ανάλογο επίπεδο πρόσβασης, μεταξύ τεσσάρων επιπέδων  πρόσβασης που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 Παράρτημα 2. Γι' αυτό όλα τα χειριστήρια πρέπει να ενεργοποιούνται με ειδικό κλειδοδιακόπτη ή με κωδικό πρόσβασης ή να προστατεύονται από ειδική διαφανή πόρτα.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και φόρτισης του πίνακα πυρανίχνευσης, πρέπει να είναι ικανό για την απρόσκοπτη λειτουργία του πίνακα και των συσκευών πυρανίχνευσης, όπως επίσης και για την φόρτιση κατάλληλου μεγέθους συσσωρευτή, ο οποίος θα επαρκεί, χωρίς την ύπαρξη κύριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση συναγερμού για την λειτουργία των οπτικοακουστικών συσκευών για διάρκεια τριάντα πρώτων λεπτών της ώρας (30') και για λειτουργία εν ηρεμία 72 ωρών του πίνακα πυρανίχνευσης.

Οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 Παράρτημα 7, όπως  βελτιώνεται και εναρμονίζεται χρονολογικά στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO (αναζητήστε και γράψτε το τελευταίο εναρμονισμένο πρότυπο). Πρέπει να διαθέτουν δύο ενδείκτες (LED) εντοπισμού θέσης και οπτική ένδειξη της λειτουργίας τους στην κατάσταση της ηρεμίας.

Οι ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου, λόγω της αρχής λειτουργίας τους και της μικρότερης ευαισθησίας που εμφανίζουν, ενδείκνυνται για την αξιόπιστη λειτουργία τους σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ψευδοσυναγερμών, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ανιχνευτές ιονισμού που εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από τους φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές.

Για την χρήση των ανιχνευτών ιονισμού υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί κυρίως για την διαδικασία απόσυρσης αυτών. Σε διάφορες χώρες (π.χ. Ιταλία) υπάρχει περιορισμός στην κυκλοφορίας τους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία ανιχνευτών ιονισμού, που η ποσότητα της εκπεμπόμενης ραδιενέργειας αυτών στον θωρακισμένο θάλαμο δεν υπερβαίνει το 1 μCu. Σύμφωνα όμως με διάφορες Οδηγίες Αφαλείας, οι ραδιενεργοί ανιχνευτές πρέπει να αποφεύγονται σε κτίρια που υπάρχει ευπαθές κοινό.

H  μέγιστη επιφάνεια κάλυψης ενός ανιχνευτή καπνού, δεν ξεπερνά τα 100 τ.μ. και για λόγους ικανοποιητικής υπερκάλυψης, οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 9 μέτρων μεταξύ τους και 4,5 μέτρων από τον τοίχο. Οι αποστάσεις αυτές μειώνονται ανάλογα, αν μεταξύ των ανιχνευτών παρεμβάλλονται εμπόδια ή το ύψος ανάρτησης υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

Για την τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού σε ύψος μεγαλύτερο από 6 μ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της πυροσβεστικής επέμβασης.

Ο τρόπος επιλογής, εγκατάστασης και περιοδικού ελέγχου των ανιχνευτών καπνού, καθορίζεται από διεθνή πρότυπα σχεδιασμού, εγκατάστασης και περιοδικού ελέγχου, όπως πχ το Βρετανικό Πρότυπο BS5839 Pt1 :1988 και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προτύπου Pre ΕΝ54 - Παράρτημα 14.

Οι ανιχνευτές θερμότητας πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 Παράρτημα 5, όπως  βελτιώνεται και εναρμονίζεται χρονολογικά στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO (αναζητήστε και γράψτε το τελευταίο εναρμονισμένο πρότυπο). Πρέπει να διαθέτουν δύο ενδείκτες (LED) εντοπισμού θέσης και οπτική ένδειξη της λειτουργίας τους στην κατάσταση της ηρεμίας.

H  μέγιστη επιφάνεια κάλυψης ενός ανιχνευτή θερμότητας δεν ξεπερνά τα 50 τ.μ. και για λόγους ικανοποιητικής υπερκάλυψης οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 7,5 μέτρων μεταξύ τους και 3,75 μέτρων από τον τοίχο. Οι αποστάσεις αυτές μειώνονται ανάλογα, αν μεταξύ των ανιχνευτών παρεμβάλλονται εμπόδια ή το ύψος ανάρτησης υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

Η χρήση των ανιχνευτών θερμότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη ειδοποίηση του ανυποψίαστου κοινού, γιαυτό οι ανιχνευτές αυτοί δεν θεωρούνται ανιχνευτές διάσωσης ζωής (life sensors), παρά μόνο ανιχνευτές διάσωσης περιουσίας (property sensors).

Τα κομβία χειροκίνητου συναγερμού (αγγελτήρες), εξασφαλίζουν την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, σύμφωνα με την παράγραφο Γ του Παραρτήματος Α' της Π.Διάταξης 3/1980. Πρέπει να αναρτώνται σε ύψος 1,5 μέτρων από το έδαφος και σε θέσεις τέτοιες, ώστε κανένα σημείο της προστατευόμενης επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 61 μέτρα από κομβίο.

Τα κομβία συναγερμού πρέπει να συμορφώνονται με το Παράρτημα 11 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, όπως  βελτιώνεται και εναρμονίζεται χρονολογικά στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO (αναζητήστε και γράψτε το τελευταίο εναρμονισμένο πρότυπο). Τα κομβία αυτά έχουν το κατάλληλο σχήμα και μέγεθος, πρέπει να διαθέτουν φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης και σύστημα  επανάταξης προσιτό για τον Τελικό  Χρήστη.

Οι οπτικοακουστικές συσκευές πρέπει να συμορφώνονται με το παράρτημα 3 του  Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, όπως  βελτιώνεται και εναρμονίζεται χρονολογικά στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO (αναζητήστε και γράψτε το τελευταίο εναρμονισμένο πρότυπο). Η λειτουργία των οπτικοακουστικών οργάνων συναγερμού, είναι η σημαντικότερη για την έγκαιρη προειδοποίηση του κοινού σε περίπτωση φωτιάς.

Σύμφωνα με  ισχύουσες διατάξεις (όπως η Π.Διάταξη 2/1979 για τα Ξενοδοχεία) αλλά και σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα σχεδιασμού συστημάτων πυρανίχνευσης, δύο είναι τα βασικά κριτήρια για την λειτουργία του ηχητικού συναγερμού:

1. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων για ειδοποίηση κοινού με ακουστική ισχύ μεγαλύτερη από 100 dB ανά 1m. Για υπνοδωμάτια η ακουστική ισχύς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85 dB ανά 1m.

2. Ο ηχητικός συναγερμός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τον συναγερμό προειδοποίησης φωτιάς - warning alarm (παλμικός ήχος) και τον συναγερμό εκκένωσης κτιρίου - evacuation alarm (συνεχής ήχος).

Επίσης, σε κτίρια με ευρύ κοινό όπως ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, πρέπει να προηγείται μια διαδικασία από την ομάδα πυροπροστασίας που θα εξετάσει το συμβάν πριν από την λειτουργία ηχητικού συναγερμού.

Η διαδικασία συναγερμού εκκένωσης του κτιρίου, βρίσκεται στην ευθύνη της ομάδας πυροπροστασίας των κτιρίων και θα πρέπει να πραγματοποιείται η περιοδική δοκιμαστική λειτουργία της. Απαγορεύεται η αυτόματη ενεργοποίηση (από την λειτουργία των ανιχνευτών καπνού) των ηχητικών οργάνων σε κτίρια που υπάρχει ανυποψίαστο κοινό.

Οι καλωδιώσεις του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει να έχουν κατάλληλες διατομές και οι διαδρομές τους να είναι συγκεκριμένες και εύκολα ελεγχόμενες κατά τον περιοδικό έλεγχο. Συνιστάται η χρήση άκαυστων καλωδίων, μόνον για τις γραμμές των οπτικοακουστικών συσκευών συναγερμού.

Ο συνδυασμός του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54 με το Παράρτημα Α' της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης, αφορά επίσης και τα εξής:

1. Ο χειροκίνητος συναγερμός, πρέπει να διακρίνεται από την αυτόματη πυρανίχνευση και αυτό μπορεί να γίνεται σε ένα ενιαίο σύστημα πυρανίχνευσης, όταν  τα κομβία συναγερμού συνδέονται σε ξεχωριστές ζώνες πυρανίχνευσης από αυτές των ανιχνευτών.

2. Κάθε πίνακας πυρανίχνευσης, πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης επανάταξης σφάλματος. Αυτό διευκολύνει στην αντιμετώπιση των παροδικών συμβάντων σφάλματος (π.χ. προσωρινή διακοπή ρεύματος).

Πέραν της συμμόρφωσης του εξοπλισμού συστημάτων πυρανίχνευσης, με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 και επειδή δεν υπάρχει ακόμη Εναρμονισμένο πρότυπο σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης, ο Εγκαταστάτης για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των συστημάτων πυρανίχνευσης σε αναγνώριση φωτιάς, πρέπει να εφαρμόζει  κάποιο ανεγνωρισμένο πρότυπο σχεδιασμού (όπως π.χ. το Βρετανικό BS5839 Pt1:1988), σύμφωνα με το οποίο θα τηρείται Ημερολόγιο Συμβάντων (Logging Book), στο οποίο θα καταγράφονται και θα υπογράφονται από αρμόδιο άτομο, τα συμβάντα καθημερινά,  καθώς επίσης και οι απαραίτητες  δοκιμές και τεχνικοί έλεγχοι αυτού.

Η αξιοπιστία ενός συστήματος πυρανίχνευσης, σύμφωνα με το πιο πάνω αναγνωρισμένο πρότυπο σχεδιασμού, κρίνεται από τον αριθμό των ψευδοσυναγερμών (False Alarms), έτσι δεν θεωρείται αξιόπιστο ένα σύστημα πυρανίχνευσης, που παρουσιάζει αριθμό ψευδοσυναγερμών που υπερβαίνουν τον αριθμό: ενός ψευδοσυναγερμού ανά δέκα ανιχνευτές καπνού τον χρόνο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
                           

Α/Α 

Περιγραφή

Τεμ.

1.

Πίνακας πυρανίχνευσης .... ζωνών (fire detection panel)

 

2.

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός (Photoelectric smoke detector)                            

 

3.

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (Rate of rise heat detector)    

 

4.

Κομβίο (Αγγελτήρας) συναγερμού (Call point)                                                

 

5.

Φωτεινός ενδείκτης απόστασης ανιχνευτή (Remote indicator)                               

 

6.

Οπτικοακουστική συσκευή συναγερμού (Φαροσειρήνα)

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

H συμμόρφωση του Τελικού Χρήστη με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, που αφορά στην ασφαλή λειτουργία και περιοδικό έλεγχο-συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης, επιβάλλει την επικόλληση οδηγιών λειτουργίας δίπλα στον πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης στην Ελληνική Γλώσσα, από τον Εγκαταστάτη του συστήματος πυρανίχνευσης και βάσει αυτών να πραγματοποιείται η περιοδική εκπαίδευση του Ιδιοκτήτη ή Εκμεταλευτή του κτιρίου.

Επίσης, πρέπει ο Εγκαταστάτης να διαθέτει και να εκπαιδεύει τον Τελικό Χρήστη στο ειδικό ημερολόγιο συμβάντων (logging book), το οποίο πρέπει να τοποθετείται πάντα κοντά στον πίνακα ελέγχου και να βρίσκεται ανα πάσα στιγμή στην διάθεση του εξουσιοδοτημένου προσώπου της Υπεύθυνης Εταιρείας Συντήρησης, το οποίο διαθέτει εκ του Νόμου τα προσόντα για τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση μονίμων συστήμάτων αυτόματης πυρανίχνευσης.

Το εξουσιοδοτημένο άτομο της Εταιρείας, υπογράφει στο Θεωρημένο Βιβλίο Συντήρησης και επιπλέον χορηγείται στον Τελικό Χρήστη, η προβλεπόμενη από την Νομοθεσία Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχου της καλής λειτουργίας του μόνιμου συστήματος πυρανίχνευσης, που θα ισχύει για ένα έτος, σύμφωνα με την κείμενη Nομοθεσία περί μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας.

Στο ημερολόγιο συμβάντων, θα αναγράφεται το όνομα του ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του Κτιρίου ή της Επιχείρησης, που θα ενεργεί για λογαριασμό του Τελικού Χρήστη και το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Εταιρεία συντήρησης.

Με ευθύνη του Αρμοδίου Προσώπου Πυρασφαλείας, πρέπει να διενεργούνται δοκιμές λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλες τις συσκευές του συστήματος πυρανίχνευσης, με αναφορά τους στο ειδικό ημερολόγιο συμβάντων.

Οι καθιερωμένοι τεχνικοί περιοδικοί έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται από 'Ατομο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και εξουσιοδοτείται για την γνώση του στον εγκατεστημένο εξοπλισμό, είναι οι ακόλουθοι:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Ελέγχονται  τυχόν σφάλματα του  πίνακα πυρανίχνευσης.

2. Ελέγχονται τυχόν ψευδοσυναγερμοί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των. Οι ενέργειες εγγράφονται στο βιβλίο συμβάντων και παραδίδονται στον αρμόδιο για αξιολόγηση γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.

3. Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών και ελέγχονται οι συνδέσεις αυτών.

4. Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές και κομβία συναγερμού  και διαπιστώνεται η κατάσταση αυτών και η κανονική λειτουργία τους στο σύστημα πυρανίχνευσης.

5. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.

6. Γίνεται οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση  (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.).

Συμπληρώνεται το ημερολόγιο συμβάντων με λεπτομέρειες, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε και σημειώνεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυνη δήλωση πραγματοποίησης εξαμηνιαίου ελέγχου.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία του εξαμηνιαίου ελέγχου.

2. Εξέταση και Επανεκπαίδευση του Προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς.

3. Συμπληρώνεται το βιβλίο συμβάντων με λεπτομέρειες , σημειώνεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας.

Η διενέργεια των πιο πάνω προγραμματισμένων ελέγχων πιστοποιεί και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος , η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του Θεωρημένου Ελέγχου και Συντήρησης.