Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 


Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.digitalnet.gr θα σας ζητηθεί να δηλώσετε
στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση,επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου  κλπ.) προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα online η τηλεφωνικά
αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα
 www.digitalnet.gr  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο 
για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, 
χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την 
προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.digitalnet.gr λειτουργεί σύμφωνα
με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί 
με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από αυτό .

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν 
στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές 
κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια
της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν
τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.