Αξιολόγηση IP και IK
Βαθμός προστασίας IP (IP)
 

Το σύστημα IP είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος για την ένδειξη του βαθμού προστασίας από την είσοδο σκόνης, στερεών αντικειμένων και υγρασίας σε περίβλημα. Τα γράμματα "IP" ακολουθούνται από δύο αριθμούς.

Η αξιολόγηση IP έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες εκτός της Βόρειας Αμερικής και πρόσφατα προστέθηκε στον Καναδικό Ηλεκτρικό Κώδικα (για επικίνδυνες τοποθεσίες). Είναι παρόμοια σε πρόθεση προς τις αξιολογήσεις NEMA αλλά δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση. Αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε τμήματα περιβλημάτων και εξαρτημάτων, καθώς και σε πλήρη περιβλήματα. Στη Βόρεια Αμερική, η κοινή πρακτική ήταν να χρησιμοποιηθούν οι καταστάσεις περιβλήματος NEMA για αντοχή σε νερό και σκόνη. Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα πρότυπα αυτά αναπτύχθηκαν και δημοσιεύθηκαν αρχικά από την NEMA και έχουν υιοθετηθεί από την UL, την CSA και άλλους οργανισμούς τυποποίησης στη Βόρεια Αμερική. Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις IEC IP αντί των αξιολογήσεων NEMA.

Πρώτος αριθμός

Προστασία των προσώπων κατά την επαφή ή την προσέγγιση με τα ενεργά μέρη και κατά την επαφή με κινούμενα μέρη εκτός από τους λείους περιστρεφόμενους άξονες και τα παρόμοια μέσα στο περίβλημα και την προστασία του εξοπλισμού από την εισχώρηση στερεών ξένων σωμάτων σύμφωνα με το IEC 60598-1: .

Xby BWPlayer

0 Δεν προστατεύεται

1 Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα με διάμετρο 50 mm ή μεγαλύτερη.
Μια μεγάλη επιφάνεια του σώματος, όπως ένα χέρι (δεν υπάρχει προστασία από σκόπιμη πρόσβαση).

2 Προστατευμένα από στερεά αντικείμενα με διάμετρο 12 mm ή μεγαλύτερη.
Δάχτυλα ή παρόμοια αντικείμενα που δεν υπερβαίνουν τα 80 mm.

3 Προστατευμένα από στερεά αντικείμενα με διάμετρο 2,5 mm ή μεγαλύτερη.
Εργαλεία, σύρματα κ.λπ., με διάμετρο ή πάχος μεγαλύτερο από 2,5 mm.

4 Προστατευμένα από στερεά αντικείμενα διαμέτρου 1mm ή μεγαλύτερης.
Σύρματα ή άλλα παρόμοια στερεά υλικά με πάχος μεγαλύτερο από 1 mm σε διάμετρο.

5 Προστασία από τη σκόνη.
Η σκόνη δεν εισέρχεται σε επαρκή ποσότητα για να παρεμποδίζει την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού.

6 Στεγανή σκόνη.
Δεν εισέρχεται σκόνη

Βελτιώστε την Ποιότητα της Περιήγησης Φρουράς Ασφαλείας σας με τον Χάρτη Γεωγραφικών Χαρτών!

Δεύτερο Αριθμητικό

Ο δεύτερος αριθμός δείχνει το βαθμό προστασίας από την υγρασία εισόδου όπως ορίζεται στο IEC 60598-1: 2003.

0 Δεν προστατεύεται

1 Προστατεύεται από το νερό που στάζει.
Το νερό απόρριψης (κατακόρυφες σταγόνες) δεν έχει βλαβερές συνέπειες.

2 Προστατεύεται από το νερό που στάζει όταν έχει κλίση έως 15º
Το κατακόρυφο νερό που στάζει δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες όταν το περίβλημα είναι κεκλιμένο σε γωνία έως 15o από
την κανονική του θέση.

3 Προστατεύεται από το ψεκασμό νερού.
Το νερό που πέφτει ως σπρέι σε οποιαδήποτε γωνία έως 60o από την κατακόρυφο δεν θα έχει καμία επιβλαβή επίδραση.

4 Προστατεύεται από το πιτσίλισμα νερού.
Το νερό που εκτοξεύεται από το κάστρο από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει βλαβερές συνέπειες.

5 Προστατεύονται από πίδακες νερού.
Το νερό που προβάλλεται από ένα ακροφύσιο κατά του περιβλήματος από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει επιβλαβή αποτελέσματα.

6 Προστατεύεται από τις βαριές θάλασσες.
Το νερό από βαριές θάλασσες ή το νερό που προβάλλεται σε ισχυρά εκτοξευτήρες ύδατος δεν πρέπει να εισέρχεται στο περίβλημα σε επιβλαβείς ποσότητες.

7 Προστατεύονται από τις επιπτώσεις της προσωρινής εμβάπτισης.
Η διείσδυση νερού σε επιβλαβή ποσότητα δεν είναι δυνατή όταν το περίβλημα βυθιστεί στο νερό κάτω από
καθορισμένες συνθήκες πίεσης και χρόνου.

8 Προστατεύεται από συνεχή εμβάπτιση.
Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για συνεχή εμβάπτιση στο νερό υπό συνθήκες που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή.

Σημείωση: Κανονικά, αυτό σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος. Ωστόσο, με ορισμένους τύπους εξοπλισμού, μπορεί να σημαίνει ότι το νερό μπορεί να εισέλθει αλλά μόνο με τέτοιο τρόπο που δεν παράγει επιβλαβή αποτελέσματα.
 

Έλεγχος πρόσκρουσης (IK)

Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62262: 2002 και IEC 60068-2-75: 1997.

IK00 Δεν προστατεύεται

Το IK01 προστατεύεται από πρόσκρουση 0,14 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που πέφτει από 56 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK02 Προστατεύεται από πρόσκρουση 0,2 Joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που πέφτει από 80 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK03 Προστατεύεται από επιπτώσεις 0,35 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που έπεσε από 140 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK04 Προστατεύεται από επιπτώσεις 0,5 Joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που πέφτει από 200 mm πάνω από την επιφάνεια που προσβλήθηκε.

IK05 Προστατεύεται από επιπτώσεις 0.7 Joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που έχει πέσει από 280 mm επάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK06 Προστατεύεται από κρούση 1 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,25 kg που έπεσε από 400 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK07 Προστατεύεται από κρούση 2 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 0,5 kg που έπεσε από 400 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK08 Προστατεύεται από κρούση 5 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 1,7 kg που πέφτει από 300 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.

IK09 Προστατεύεται από επιπτώσεις 10 joules.
Ισοδύναμο με τον αντίκτυπο

IK10 Προστατεύεται από πρόσκρουση 20 joules.
Ισοδύναμο με πρόσκρουση μάζας 5 kg που έπεσε από 400 mm πάνω από την επιφανειακή επιφάνεια.